Rakeにタスクを追加する

Railsの場合だけどRAILS_ROOT/lib/tasksに*.rakeファイルつくると追加できる

# hogehoge.rake
desc "setumei"
task :task_no_namae do
  puts "syori"
end
# rakeタスク一覧
rake -T

# 実行
rake task_no_namae